Д-р Елена Мујоска Трпевска

Научен соработник

Доктор по правни науки

 

Публикации

Книги

Државно-правни постулати на казнено-правната реформа, Владо Камбовски, Елена Мујоска Трпевска, ISBN 978-608-203-314-3, COBISS.MK-ID 528151109 МАНУ, Јануари 2021.  

Кратки казни затвор, ISBN 978-608-4571-36-0, COBISS.MK-ID 105496842, Декември 2017.

Правни аспекти на вонредната состојба, МАНУ, Август, 2020. Линк

Соочување со пандемијата COVID-19 во македонските затвори и установи за сместување на лица лишени од слобода, ко-автор, МАНУ, Април 2020. Линк  

Analysis: The case of a mistreated and neglected child with disabilities in a public institution, expert analysis, author, CPIA Justice observers,  March 2020. Линк

Истражувачки извештај на овластувањата, механизмите и поставеноста на судовите во поглед на усогласеност на судската пракса, ко-автор,  Зголемување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Северна Македонија,  Британска амбасада Скопје и Центар за правни истражувања  и анализи,  Октомври 2019.  Линк

Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори / Fair and equal treatment of Roma in Macedonian prisons, ко-автор,  Македонско пенолошко друштво Скопје,  Декември, 2019. Линк

Analysis of the Situation in Institutions for Accompanying Children at Risk and Children in Conflict with Law in the Republic of North Macedonia, co-author, BC RESEARCH NEWS, Newsletter of the MAX Planc Partner Group for Balkan Criminology/ Vol.3/Published in Zagreb/ February 2019. Линк

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот во РМ, ко-автор,  Македонско пенолошко друштво Скопје,  Септември 2018. Линк

The new concept of hate crime in Macedonian criminal legislation,  co-author,  Anti – LGBTI hate crime in Europe, working papers on Research, Policy and Practice. Edited by P. Godzisz and G. Viggiani. Warsaw 2018.  Линк

„Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal internet content, in the 47 member States of the Council of Europe (Macedonia)“, (author), Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, 20 December 2015.

„Mandatory Sentencing Guidelines: The case of Republic of Macedonia“, (co-author), European Scientific Journal, edition vol.12, No.22 ISSN: 1857 – 7881, e - ISSN 1857- 7431, August 2016.


Поглавја во книги


Статии во списанија

Правни аспекти на вонредната состојба, МАНУ, Август, 2020. Линк

Соочување со пандемијата COVID-19 во македонските затвори и установи за сместување на лица лишени од слобода, ко-автор, МАНУ, Април 2020. Линк  

Analysis: The case of a mistreated and neglected child with disabilities in a public institution, expert analysis, author, CPIA Justice observers,  March 2020. Линк

Истражувачки извештај на овластувањата, механизмите и поставеноста на судовите во поглед на усогласеност на судската пракса, ко-автор,  Зголемување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Северна Македонија,  Британска амбасада Скопје и Центар за правни истражувања  и анализи,  Октомври 2019.  Линк

Праведен и еднаков третман на Ромите во македонските затвори / Fair and equal treatment of Roma in Macedonian prisons, ко-автор,  Македонско пенолошко друштво Скопје,  Декември, 2019. Линк

Analysis of the Situation in Institutions for Accompanying Children at Risk and Children in Conflict with Law in the Republic of North Macedonia, co-author, BC RESEARCH NEWS, Newsletter of the MAX Planc Partner Group for Balkan Criminology/ Vol.3/Published in Zagreb/ February 2019. Линк

Анализа на состојбата со установите за сместување на деца во ризик и на деца во судир со законот во РМ, ко-автор,  Македонско пенолошко друштво Скопје,  Септември 2018. Линк

The new concept of hate crime in Macedonian criminal legislation,  co-author,  Anti – LGBTI hate crime in Europe, working papers on Research, Policy and Practice. Edited by P. Godzisz and G. Viggiani. Warsaw 2018.  Линк

„Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal internet content, in the 47 member States of the Council of Europe (Macedonia)“, (author), Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, 20 December 2015.

„Mandatory Sentencing Guidelines: The case of Republic of Macedonia“, (co-author), European Scientific Journal, edition vol.12, No.22 ISSN: 1857 – 7881, e - ISSN 1857- 7431, August 2016.


Конференции