м-р Константин Битраков

м-р Константин Битраков

Соработник-истражувач

Магистер по правни науки / Докторант

CV English (January 2020).

Д-р Нуман Аруч

Д-р Елена Мујоска Трпевска

Д-р Елена Мујоска Трпевска

Научен соработник

Доктор по правни науки

CV mk   / CV en

М-р Марица Антовска – Митев

М-р Марица Антовска – Митев

Соработник – истражувач

Магистер по економски науки во областа на МБА-Mенаџмент

CV мк / CV en