Во текот на 2017 година Советот на Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ работеше во состав:

акад. Абдулменаф Беџети (претседател на Советот)

акад. Владо Камбовски

акад. Глигор Каневче

акад. Живко Попов

акад. Блаже Ристовски

акад. Бојан Шоптрајанов

проф. д-р Трајан Гоцески

проф. д-р Владимир Ортаковски и

проф. д-р Панче Јовановски.