Адреса

Македонска академија на науките и уметностите
Центар за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“
бул. Крсте Мисирков“ бр.2
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Локација:

Телефон
+389 2 3235-400 (МАНУ)

Локал

+389 2 3235-540 (ЦСИ)

+389 2 3235-541 (ЦСИ)

Факс
+389 2 3235-500 (МАНУ)

Е-пошта

csi@manu.edu.mk