М-р Марица Антовска – Митев

Соработник – истражувач

Магистер по економски науки во областа на МБА-Mенаџмент

CV мк / CV en

Публикации

Книги


Поглавја во книги


Статии во списанија

Marica Antovska, Tatjana Drangovska, COMPARATIVE ANALYSIS OF INNOVATIVENESS OF THE BUSINESS SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH THE SELECTED COUNTRIES IN THE REGION, CEA Journal Of Economics,...


Конференции

Марица Антовска, „ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО МЕЃУНАРОДНАТА КОНКУРЕНЦИЈА (СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНСКИОТ БИЗНИС СЕКТОР)“,  Зборник на трудови од Осма меѓународна научна конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“,  МЦСП, Свети Николе,