Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 28.04.2020

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ продолжува со следење на уредбите со законска сила кои ги носи Владата.

Заклучно со 28.04.2020 година во 11:00 часот, Владата има донесено вкупно 131 уредба со законска сила.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.

Прегледот ќе биде и понатаму редовно ажуриран.

 

Преглед на уредби со законска сила донесени по Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Сл. весник бр. 68/2020) заклучно со 22.04.2020

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ изработи преглед на сите уредби со законска сила кои ги донесе Владата на Република Северна Македонија по донесувањето на Одлуката за прогласување на вонредна состојба (Службен весник бр. 68/2020), заклучно со 22.04.2020 година.

Наведени се вкупно 126 Уредби со законска сила, заедно со кратки објаснувања.

Прегледот е достапен на следниот ЛИНК.

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ редовно ќе ја ажурира листата.

Расправа „Правна заштита на природата и животната средина и судска заштита на правото на животна средина“

На ден 02.03.2020 година Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ со почеток во 10:00 часот во работните сали на МАНУ ја одржа расправата „Правна заштита на природата и животната средина и судска заштита на правото на животна средина“. Расправата беше одржана во соработка со Македонското здружение на млади правници (www.myla.org.mk) и Центарот за правни истражувања и анализи (www.cpia.mk). Учество на расправата зедоа вкупно 30 лица – претставници на:

(more…)

Понови публикацииПостари публикации